سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مطلب بایزیدی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

خشکسالی یک بلیه طبیعی بوده که هر ساله در سراسر دنیا باعث خسارات هنگفتی شده و اثرات ناخوشایند اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و زیست محیطی به بار می آورد. در راستای کاهش اثرات خشکسالی و بهبود مدیریت بایستی شناخت کافی از پدیده حاصل شده و اثرات آن بر سیستم های منبع آب بررسی گردد. خشکسالی بر خلاف سایر بلایای طبیعی ، به صورت تدریجی به وقوع پیوسته ولی اثرات منفی آن شدیدتر می باشد. در این مقاله روش شناسی ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی آب زیرزمینی که حاصل بررسی و مطالعه آخرین تحقیقات در سزح دنیاست ارائه می گردد. خشکسالی هیدرولوژیکی که بعد از خشکسالی هواشناسی و کشاورزی به وقوع می پیوندد، به دود دسته خشکسالی جریان رودخانه و خشکسالی آب زیرزمینی تقسیم شده که از نظر زمانی خشکسالی آب زیرزمینی بعد از خشکسالی جریان رودخانه رخ می دهد.و شناخت و ارزیابی خشکسالی آب زیرزمینی در مناظقی از قبیل ایران که بخش چشمگیری از نیازآبی از این منبع تامین می شود، کمک شایانی به مدیران و برنامه ریزان منابع آب می نماید و باعث می شود تا در هنگام وقوع خشکسالی تصمیمات بهینه را جهت کاهش اثرات اقتصادی اجتماعی اتخاذ نماید.