سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مصطفی اسدی – معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، عضو کار گروه تدوین راهبرد عملیات شرکت م
فرشید فروزبخش – معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، عضو کار گروه تدوین راهبرد عملیات شرکت م
رشید معموری – معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، عضو کار گروه تدوین راهبرد عملیات شرکت م
حمیدرضا گلپایگانی – رئیس عملیات و خدمات فنی مهندسی شرکت ملی حفاری

چکیده:

تصمیم گیری راهبردی اغلب مبتنی بر مدل ها کمی و مفهمومی است. با توجه به گستردگی مدل های کمی در ادبیات، کشف قابلیت ها و امکانات برای توسعه و گسترش مبنای مدل سازی برای تصمیم گیری با مدل های کمیکه بتوانند آنالیز عمیق تر، بینش های جدید را فراهم نموده و امکان آنالیز حساسیت را به طور عمیق تر میسر سازند مسئله ای بسیار مهم و در عین حالت جالب توجه است. هدف از ارائه این مقاله، جستجو اکتشاف جنبه های مختلف کمی سازی در مسائل فرآیندهای عملیات شرکت ملی حفاری مرتبط با راهبرد است. ما در این مقاله، رویکردهای موجود مدل سازی کمی را مرور نموده و نحوه بکارگیری مدل های کمی را برای تصمیم گیری های راهبردی در فرآیندهای عملیات شرکت ملی حفاری مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. ما یک چارچوب و روش شناختی(متدولوژی) را برای مدل سازی کمی برای راهبرد حوزه عملیات بر اساس نیازهای بازار، امکانات و قابلیت های عملیات، اقدامات عملیاتی در گروه های تصمیم و رویکرد مدل سازی کمی ایجاد کرده ایم.روش شناختی(متدولوژی) چارچوب از هفت مرحله کمی سازی برای اندازه گیری، پیوند؛ مقایسه و مدل ساز ی تشکیل گردیده است. هدف این مقاله، ارائه ساختاری است که بتواند ما را در مدل سازی تصمیم های راهبردی حوزه عملیات در جهت بهبود قابلیت های عملیات برای برآورده ساختن نیازهای بازار یاری نماید.