سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

یدا… جواهری – قائم مقام مدیر عامل و معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اردبی
علیرضا بابایی عبدالهی – مدیریت مطالعات کاهش آب بحساب نیامده شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل
فرهاد صبور – مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور صدرا نگار

چکیده:

از جمله طرحهای مطرح در طی چند سال اخیر ، طرح کاهش آب بحساب نیامده بوده کهدر طول شش سال گذشته توسط معاونت طرح ملی تحقیق ، توسعه و بهسازی آب کشور و در حال حاضر نیز توسط دفتر مطالعات کاهش آب بحساب نیامده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با کمک مشاوران و کارشناسان داخلی در چندین شهر کشور با جدیت تمام انجام و یا در حال انجام بوده و اثرات بسیار مفیدی در زمینه ارتقا بهره وری و کاهش تلفات آب حاصل گردیده است .در این طرح فعالیتهای متعدد کارگاهی و دفتری به منظور شناخت عوامل بروز تلفات ، برآورد میزان آب بحساب نیامده به تفکیک اجزاء و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل و رفع کاهش تلفات فیزیکی و غیر فیزیکی تعریف گردیده است . از جمله فعالیتهای مثبتتعریف شده در این مطالعات فعالیت ممیزی یا کنترل اماکن جهت شناخت کامل اماکن سطح شهر ( مشترکین و غیر مشترکین ) و مسائل و کمبودهای مرتبطبا آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب در بهینه سازی عملکرد شرکت در ارائه خدمات ،رفع ضعفها و کمبودها در مجموعه فعالیتهای شرکتهای آب و فاضلاب به منظور کاهش تلفات غیر فیزیکی بوده است .در مقاله حاضر با توجه به دستاوردها و تجربیات حاصل ازانجام مطالعات کاهش آب بحساب نیامده در سطح کشور بویژه در پایلوت مشگین شهر ، متدولوژی بکارگرفته شده در عملیات کنترل وممیزی اماکن در این پایلوت تشریحو مورد بررسی قرار گرفته است .