سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
حسین صادقی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
سیدسعید انصاری فر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

چکیده:
یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت هزینه های شهری، مدیریت و کنترل سبد پروژه های شهری می باشد که با توجه به تعدد پروژه در شهرداریها، صرف منابع زیاد و هزینه های اجتماعی، کاهش چند درصدی زمان و هزینه در راستای اجرای پروژهها، میتواند در افزایش بهره وری منابع شهری تاثیر به سزایی داشته باشد این مقاله به بررسی کارکردهای مدیریت پروژه در جهت کاهش زمان و هزینه های پروژه هدای شهری بدا رویکرد مهندسی ارزش می پردازد شهرداری اصفهان به دلیل ساختار پروژه محور خود هر ساله تعداد زیدادی پروژه تعریف و در سطح شهر اجرا می کند، بررسی علل تاخیر در زمان اتمام پروژه ها و هزینه بالای اجرای آنها، اگرچه در دید اول، نشانه ضعف مدیریت و عمدتا ارزیابی پیمانکاران است، لیکن با کمی دقت نظر و موشکافی مشخص میگردد که ریشه اصلی، در فقدان مدیریت پروژه به شکل صحیح و جامع میباشد هدف اصلی از این مقاله، طراحی یک چارچوب ن ری، مفهومی و کاربردی جهت مدیریت زمان و هزینه با استفاده از استقرار مدیریت پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در اجرای پروژههای شهری میباشد یکی از مشکلاتی که شهرداری اصفهان در پروژههای شهری با آن روبروست، عدم وجود مطالعات ارزش در فاز صفر و طراحیپروژهها بوده که در نتیجه باعث تغییرات زیادی در زمان و محدوده پروژه و تحمیل هزینه های اضافی بدر شهر و شهرداری میگردد این پژوهش ابتدا به جمع آوری اطلاعات پروژه ها در چند سال اخیر و بررسی معایب وضع موجود مدیریت پروژه در شهرداری اصفهان در سه تسمت تبل، حین و بعد از اجرا پرداخته است، سپس به بازطراحی و بومیسازی مددل مددیریت پدروژه بدا رویکدرد م هندسدی ارزش جهت مدیریت سبد پروژههای شهری با استفاده از مدل OPM3 و استاندارد PMBOK پرداخته و در نهایت مدل جامع بهرهوری منابع شهری ارائه میگردد فرآیند طراحی شده، حلقه ارتباطی بین برنامهریزی راهبردی و فرآیند تخصیص منابع بوده که از طرفی پروژهها را با رویکرد اثربخشی در راستای چشم انداز و اهداف برنا مه ای شهرداری اصفهان و از طرفی با توجه به منابع مالی، اولویتبندی نموده و اجرایی مینماید، لذا باعث افزایش ظرفیت مدیریت پروژههای شهری در راستای توسعه پایدار خواهد شد