سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی رجبی – کارشناس مهندسی صنایع ” مدیر برنامه ریزی شرکت مهندسی فناوری موج
فرهاد نادریپور – دانشجوی مهندسی صنایع ” کارشناس ارشد تحلیل سیستم شرکت مهندسی فناوری مو

چکیده:

مدیریت عملکرد به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی و حائز اهمیت در مدیریت عمومی و بطور خاص در مـدیریت پـروژه مطرح می باشد . با توجه به ماهیت موقتی بود ن پروژه و لزوم اتخاذ تصمیمات واقع بینانه و کلیدی در طول چرخه حیـات پروژه در مقاطع خاص، لزوم وجود سیستم های مدیریت عملکرد پروژه بصورت ساختار یافته و استاندارد آشکار مـی گـردد به گونه ای که در صورت عدم وجود مکانیزم های مؤثر و کارا جهت این مهم ، فرایند کنترل معنی و مفهوم واقعی نداشـته و به صورت سلیقه ای و گاهاً شهودی انجام می گردد .
طی پژوهشی که در ارتباط با بکارگیری تکنیک های استاندارد و ساختار یافته در مدیریت پروژه ها انجام گردید مـشخص شد که اکثر قریب به اتفاق مدیر ان پروژه ها و مسئولین برنامه ریـزی و کنتـرل پـروژه در فازهـای کنترلـی از الگوهـای خاصی تبعیت نمی نمایند و ً اکثرا به استفادة ناقص از شاخصهای ۲ EVM جهت کنترل و ارزیابی عملکرد پـروژه گـرایش دارند . بنابراین در این نوشتار ضمن آشنائی با مفاهیم و واژه هـای کلیـدی EVM بـه طراحـی یـک سیـستم اطلاعـاتی مدیریت ارزش افزوده اقدام گردید ه است بگونه ای که بر اساس استاندارد ۳ PMBOK بتواند مدیران پروژه هـای مختلـف را جهت ارزیابی عملکرد پروژه و اتخاذ تصمیمات کلیدی در ارتباط با پروژه یاری دهد .