سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدحسین رضوی پاریزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی عمران
رضا کامیاب مقدس – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان
حمید تراز – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

قنات گوهرریز جوپار کرمان، امروز یکی از فعال ترین قنوات منطقه با بده حدود ۲۴۰ لیتر در ثانیه و حدود ۳۳۰ هکتار زیر کشت را ابیاری می نماید. اینقنات با مدیریت بسیار خوب اداره شده و دارای بازدهی مناسبی می باشد. بمنظور کسب اطلاعات و متره کردن آن از مسیر قنات نقشه برداری خوبی انجام گرفته و بصورت جدول و شکل ارائه شده است. عمق چاهها و سطح آب در چاهها و مسیر تونل قنات محاسبه گردیده است. این اطلاعات میتواند جهت ارزیابی قنات از دیدگاه های مختلف و تشابه سازی مهندسی برای بازسازی اطلاعات مختلف بسیار مفید واقع شود. اطلاعات اولیه درباره مسائل این قنات در این مقاله بصورت مختصر ارائه گردیده است.