مقاله متنوع سازي صادرات و بهره وري در صنايع کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۵۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: متنوع سازي صادرات و بهره وري در صنايع کشور
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله متنوع سازي صادرات
مقاله زيربخش هاي صنعتي
مقاله پانل ديتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف زاده سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده خالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، افزايش بهره وري به عنوان روشي موثر جهت دستيابي به رشد اقتصادي با توجه به کميابي منابع توليدي مطرح است و در اين راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سياست هاي تجاري نيز برجسته مي گردد. با عنايت به تاکيد برنامه هاي توسعه کشور بر ارتقاي بهره وري و استراتژي رشد مبتني بر صادرات، متنوع سازي صادرات صنعتي، يکي از سياست هاي مناسب در اين زمينه مي باشد. اين مطالعه نيز در تلاش است رابطه متنوع سازي صادرات و بهره وري را به تفکيک صنايع نه گانه کشور به روش پانل ديتا بررسي و مورد ارزيابي قرار دهد.
نتايج حاصل از مطالعه، حاکي از آن است که بهره وري و صادرات، روند مشابهي با يکديگر دارند. متغيرهاي نسبت سرمايه به نيروي کار در زير بخش هاي صنعت و نيز نرخ موثر واقعي ارز، اثر گذاري مثبت روي بهره وري دارند. متغير شاخص تنوع صادراتي داراي اثري مثبت و معني دار روي بهره وري مي باشد، به طوري که به ازاي يک درصد تغيير در مقدار اين شاخص، بهره وري به اندازه ۱٫۸ درصد افزايش مي يابد. به عبارت ديگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتي روي بهره وري تاييد مي شود. اثر آزاد سازي تجاري روي بهره وري صنايع اندک و منفي است و بيان مي دارد که سياستگذاران اقتصادي براي ارتقاي بهره وري مي بايد به عوامل بنيادي و تمهيدات نهادي ديگري فراتر از تجارت خارجي و نيز در نظر گرفتن پيش شرط ها توجه کنند.