سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد امین زاده – آزمایشگاه طراحی سیستمهای مجتمع، گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مش
رضا لطفی – آزمایشگاه طراحی سیستمهای مجتمع، گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

با توجه بهاهمیتنحوه نشست خروجیتقویت کننده های عملیاتی به ازای دقتی خاص در بسیاری ازکاربردها مانند مدارات سوئیج خازنی Switched-Capacitor Circuits در این مقاله متدولوژی جدیدی به منظور طراحی تقویت کننده های دو طبقه با جبران سازی کسود با داشتن زمان نشست و پارتمترهای حلقه باز ارائه شده است. این متدولوژی با توجه به کاربرد تقویت کننده عملیاتی، فرکانس بهره واحد مناسب و ابعدد ترانزیستورها را با توجه به زمان نشست و پایداری تقویت کننده مورد نیاز در آن تعیین می کند. از آنجایی که برای الوین بار اثر صفرها نیز در تابع تبدیل خروجی به ورودی در نظر گرفته شده است، نتایج متدولوژی تا حد زیادی با نتایج شبیه سازی مطابقت دارد. در انتهای مقاله به منظور اثبات توانایی الگوریتم طراحی بر گرفته از آنالیز ، نتایج شبیه سازی در تکنولوژی ۰٫۱۸mLm CMOS ارائه شده است.