سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم
مجید واحدی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه

چکیده:

هنگام آنالیز آماری و ارزیابی مفاهیم جریان آشفته نیاز به جداسازی ترم های نوسانی و محاسبه متوسط کمی تهای جریان م یباشد. متوسط گیری در جریان آشفته ، بخصوص هنگامی که جریان متوسط دارای نوسانات باشد نیاز به دقت و توجهات خاصی دارد. و نباید منجر به حذف بخشی از فرکانس های جریان متوسط بشود. عدمدقت لازم، م یتواند منجر به تولید خطای قابل توجه در محاسبه پارامترهائی مانند شدت آشفتگی که با ترم نوسانی سرعت در ارتباط است، بشود. در کار حاضر روشی برای متوسط گیری ارایه شده است . در این روش از این نکته که انتگرال ترم های نوسانی در جریان آشفته صفر م یباشد، استفاده شده و با انتگرال گیری ومشتق گیری متوالی ترم متوسط محاسبه شده است. این روش با روش فیلتر کردن سیگنال های نوسانی که در آن از تبدیل سریع فوریه
استفاده م یشود مقایسه شده است. سادگی روش، کاهش زمان محاسبات و امکان کاربر د در شرایط خاصی که تبدیل فوریه و فیلتر کردن نوسانات اضافی چندان مناسب نیست از مزایای این روش است.