مثالهایی از کاربرد علامت استفهام وعلامت تعجب

میان اعداد نمایندهٔ آیه و سوره یا اعداد نماینده ساعت و دقیقه یا اعداد نماینده مجلد و صفحهٔ کتاب دو نقطه گذارده می شود ، : قرآن ۶ : ۹۶ .

سفر پیدایش ۱۲:۵ ساعت ۴:۲۵ بعد از ظهر . ناسخ التواریخ ۴ : ۱۲۵

در فهرستهای کتابشناسی میان نام محل نشر کتاب و ناشر دو نقطه می گذارند مثال : مرزبان نامه ( طهران : ابن سینا ، ۱۳۳۴)، ص ۲۵ .

 علامت استفهام

این علامت در آخر جملهٔ سؤالی گذاشته می شود ، مثال : در بارهٔ کتاب اخیر من چه می گویند ؟

سئوال غیر مستقیم علامت استفهام نمی خواهد ، مثال : از او پرسید که آیا تاکنون به اصفهان رفته است .

برای گذاشتن علامت سؤال در داخل یا خارج پرانتز و علامت نقل باید همان ترتیبی که در مورد نقطه ذکر کردیم مراعات شود؛ مثال : بیائید در این مسأله بحث کنیم که «وضع کنونی جهان از چه قرار است؟» آیا در آن گیر و دار ممکن بود کسی بداند که « مسؤول خرابکاری کیست ؟ »

علامت تعجب

این علامت در پایان هر جمله بکار می رود که غرض از آن بیان تحسین یا تعجب با استهزا و نظایر اینها باشد؛ مثال : براستی که دوست واقعی گوهر گرانبهائی است !

آفرین ! این یکی هم نمونه ای از همان ادبیات « جیغ بنفشی » است ! نسبت به قرار دادن علامت تعجب در داخل یا خارج پرانتز و علامت نقل از همان قاعده که در مورد نقطه و نقطهٔ استفهام ذکر کردیم پیروی می شود .

 نقاط تعلیق

نقاط تعلیق علامت آنست که از آنچه نقل شده یاد کلمه یا بیشتر را حذف کرده اند که بودن و نبودن آنها در مطالب تأثیری نداشته است ، و نیز بجای کلمات نا خوانا در نسخه خطی ، هنگام چاپ ، نقاط تعلیق می گذارند. نقاط تعلیق سه نقطه است که با فاصله های سفید دو پونت از یکدیگر جدا می شوند. اگر پس از تمام شدن جمله بیایند ، نقطهٔ ختم جمله نیز بر آنها اضافه می شود :

مسأله اساسی …: این است که همان نیروها … هنوز در زندگی هر انسانی تأثیر دارد . . . هرگز نباید اثر نیروهای طبیعی را نا چیز فرض کنیم . . . اما . . علامت حذف یاث فقره از نوشته یا بیات سطر از شعر یات سطر نقاط تعلیق است .

بجای هر حرف از کلمهٔ ناخوانا در نسخهٔ خطی که متن آن چاپ می شود، یانقطه بگذارید : ب. [ . . . این ] .