مقاله مثلث توسعه مالي، رشد اقتصادي و تجارت خارجي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مثلث توسعه مالي، رشد اقتصادي و تجارت خارجي در ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالي
مقاله هدايت عرضه
مقاله تعقيب تقاضا
مقاله عليت گرنجري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمن سيدعزيز
جناب آقای / سرکار خانم: تبعه ايزدي امين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي اعتبار فرضيه هاي تعقيب تقاضا، هدايت عرضه، رشد صادرات محور، رشد واردات محور و همچنين فرضيه هايي مبتني بر روابط متقابل بين توسعه مالي و الگوي تجارت بين الملل براي ايران در قالب يک تحليل علي پرداخته شده است. در اين تحقيق از مدل اتو رگرسيو با وقفه هاي توزيعي استفاده شده است. براي بررسي رابطه بلند مدت بين متغيرها از مدل هاي عليت گرنجري استفاده شده است. از عليت تودا و ياماموتو نيز براي تشخيص جهت عليت استفاده شده است. نتايج مدل هاي علي حاکي از تاييد فرضيه تعقيب تقاضا در کوتاه مدت و فرضيه رشد صادرات محور بوده است. همچنين، وجود رابطه عليت يک طرفه از توسعه مالي به واردات در بلند مدت تاييد شده است.