سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداحمد طباطبایی – مدیر کل دفتر آموزش و بهسازی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

چکیده:

با گسترشسهم سرمایه انسانی در توسعه سازمان هاراهکارهای نوین و بدیلی برای کاهش هزینه های سربار وخلق مزیتهای بزرگ در تمامی بزرگ در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم شده است به گونه ای که پاره ای از صاحب نظران همچون تافلر، لوستر تارو و …. بزرگترین مزیت استراتژیک سازمانهارا منابع انسانی توانمند می دانند. مفهوم توانمندی منابع انسانی با مفاهیمی همچون دولت الکترونیک و شهروند الکترونیکی پیوند خورده است بطوریکه بازتابی از الگوهای ذهنی و تغییرات پاردایمی را پیش روی سازمانها و فرایند توسعه کشورها قرار داده است. سرعت تغییرات، انعطاف پذیری بالا، شناسایی چالش های فراروی و ضرورت قابلیت های چند وجهی منابع انسانی در برابر مقتضایت ناشناخته و مبهم و ضرورت انتخاب واسطه ای که بتواند این ظرفیت ها و قابلیت ها را با الزامات عصر دیجیتالی همگام و همنوا سازد به عنوان مهمترین ایده برای برقراری پیوند بین سه مفهوم توانمندی منابع انسانی، دولت الکترونیکوشهروند الکترونیکی شناخته می شود.
در این مقاله مبانی نظری و علمی و حتی الامکان پیوند ارگانیک بین این سه مفهوم مورد اشاره قرار گرفته است و تلاش شدهبین مفهوم دولت دانشبنیان و برنامه های توسعه و الزامات عصر دیجیتال و تحولات و چرخشهای پارادایمی ناشی از دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک و در نهایت و در نهایت فرایند گذار از دنیای سنتی به دنیای دیجیتالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و ضمن معرفی پاره ای از انگاشته هاتصورات ذهنی مدیران و استراتژی های سازمانی قبل و بعد از دنیای دیجیتالی، پیشنهادهای علمی برای گذار از سازمان سنتی به دنیای دیجیتالی ارائه شود.