سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
حسین بیگی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ، مراغه ، ایران
جمال بیگی – استادیار گروه فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده:
مجازات حبس امروزه یکی از رایج ترین نوع کیفر محسوب می شود، به گونه ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها و نظام های حقوقی بزرگ از متداول ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار می آید. در مبحث اطفال و نوجوانان بزهکار، رویکرد سیاست جنایی حبس در قوانین کیفری تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، از معایب و عناصر ناکارآمد آن بود. لذا در راستای اعتلای نظام قضایی کشور و همسویی آن با عدالت کیفری جهانی و جلوگیری از تبعات منفی گستردگی استفاده از مجازات حبس اطفال و نوجوانان که هم بر جامعه و هم بر شخص بزهکار آثار نامطلوبی در پی داشته، با ایجاد تحولی در سیاست جنایی کشور در رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی، تعهد به سرپرستی و نگهداری اطفال، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی و اخطار کردن از مهم ترین مجازات های جایگزین حبس ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار شناخته شده است. با این پیش بینی، علاوه بر هزینه هایی که بر دولت و جامعه تحمیل نمی شود، برای بزهکار نیز می تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد به همین دلیل نه تنها با اجرای مصادیق جایگزین حبس به باز اجتماعی شدن بزهکار کمک موثری می کند، بلکه برای جامعه نیز مفید بوده و هزینه های کم ترین برای آن به وجود می آورد.