سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش وحیدی – دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علم وصنعت ایران
حمید بهنام – دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مجزاسازی به روش بیشترین شباهت بر روی تصاویر فراصوت سینه ارائه شده است. مجزاسازی تصاویر فراصوت به علت وجود نویز اسپکل و عدم وضوح مرزها مشکل می باشد و معمولأ نیاز به مرحله پیش پردازش برای کاهش نویز اسپکل و افزایش وضوحمرزها دارد. روش ارائه شده بر روی تصویر اصلی بدون هیچ مرحله پیش پردازشی صورت می گیرد. نمو منحنی با ابزار تابع مجموعه هم تراز صورت گرفته است. منحنی بسته به عنوان مجموعه هم صفر این تابع تصویر را به دو بخش داخل منحنی و خارج منحنی تقسیم می کند. از تابع چگالی احتمالی گاما برای سطوح خاکستری در داخل و خارج منحنی بسته فعال استفاده شده است. در نهایت معادله نمو منحنی به گونه ای محاسبه می شود که تابع بیشترین شباهت در تصویر بیشینه شود. در بخش نتایج روش پیشنهادی در تصاویر فراصوت اجرا شده و با مرزهای رسم شده توسط پزشک به صورت کمی و کیفی مقایسه شده است.