سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کلانتر – دانشیار گروه قدرت-دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی صدیقی زاده – دانشجوی دکتری قدرت-دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

:ژنراتورهای القایی با خروجی دوبل بدلیل عملکرد سرعت متغیر خود دارای راندمان بالایی در بازه وسیعی از سرعت ها می باشند و دیده می شود که در بسیاری از مزارع بادیاز این ژنراتورها استفاده می شود . بدلیل نقش عمده ای که به تولید بادی در سیستم های تجدید ساختار یافته جدید داده شده استنیاز به مطالعه اثراتی که این نوع تولید بر رویشبکه دارد ، بیشتر احساس می شود . برای انجام این مطالعات نیاز به مدلسازی دقیق مزارع بادی می باشد . بدلیل وجود مقادیر زیادیژنراتورهای القایی با خروجی دوبل همراهبا توربین بادی در یک مزرعه بادی مدل کام ل مزرعه بادی دارای مرتبه بالایی می باشد که انجام تحلیل ها را با این مدل مشکل می کند . در این مقاله یک روش جدید با استفاده ازتئوری انتگرال میتواند برای مجزاسازی و کاهش مرتبه مزر عه بادی ارائه شده است که نتایج ارائه شده در این مقاله دقت این روش را نسبت به سایر روش ها برای کاهش.مرتبه و مجزاسازی تایید می کند