از منحنی : خطوط، هیستوگرام و یا سایر شکلها که به جای دادهها نشان داده می شوند. منحنی ها معمولاً برای نشان دادن روند تغییرات و جهت داده استفاده می شود. اگر ضرورت ارائه ارزش دادههای خاصی وجود داشته باشد، باید آنها را به شکل جدول ارائه نمود. .

نسخه چاپی : به نسخه آماده شده مقاله یا پیش نویس اولیه آن با استفاده از ماشین تایپ یا کامپیوتر .گفته می شود

فاکتورهای تاثیرگذار: مجموعهای از فاکتورها به عنوان اساسی برای نحوه قضاوت کیفیت مجلات ادواری است. به طور معمول مجله ای که دارای فاکتورهای تاثیرگذار بالایی باشد بیشتر از مجلاتی که این فاکتورها را کمتر واجد هستند توسط محققین استفاده می شود. یکی از فاکتورها تعداد منابع استفاده شده در هر مقاله منتشره میباشد. IMRAD کلمات مخفف از ابتدای کلمات مقدمه، مواد و روش، نتیجه گیری و بحث گرفته شده است. ساختار علمی اکثر مقالات علمی دارای این چهار بخش میباشد. مقدمه : بخش اول مقالات IMRAD است هدف از مقدمه، بیان روشن مسئله مورد تحقیق است تا خواننده بدون مراجعه به مقالات گزارش شده در بخش منابع بتواند دورنمای مناسبی از اطلاعات .در زمینه عنوان مورد بحث بدهد سخن نامفهوم : مطلب نامفهوم و گیج کننده. از این کلمات و یا جملات نباید در مقالات علمی .استفاده شود

نوشته زیر عکس یا نمودارای عنوان یا مطلبی که به یک عکس یا نمودار داده میشود و یا شرح و توضیح اطلاعات مربوط به تصاویر گویند. معمولاً این مطالب را نباید روی منحنی و یا عکس قرار گیرد بلکه باید به صورت عبارت ساده و پرمعنی در زیر تصویر یا نمودار تایپ شود. به آن عنوان یا . سرلوحه نیز گویند. با منابع مورد استفاده : بخش و یا سرفصلی از مقاله علمی است که برای لیست کردن منابع مورد استفاده در بسیاری از مجلات ادواری و یا کتب منتشره استفاده می شود. از کلمه منابع” و به ندرت از کلمه کتابشناسی نیز استفاده میشود.