سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشفق – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
مهدی غضنفری مجرد – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

معادله حالت برای ماده هسته ای متقارن و ماده نوترونی در چهارچوب تقریب توماس فرمی محاسبه می شود.با استفاده از برهمکنش نوکلئون-نوکلئون مایرز وسوانسکی و با انجام وردش تابعی انرژی کل سیستم نسبت به تابع توزیع نوکلئونی در فضای فاز به عبارتی برای جرم موثر نوکلئونی که تنها تابعتی از چگالی داردوپتانسیل موثر تک ذره ای که تابعیتی از دما وچگالی دارد, رسیده ایم . در این مدل آماری تاثیر دما بر انرژی مقید سیستم و کمیتهای گوناگون ترمودینامیکی نظیر آنتروپی , انرژی آزاد هلموتزو فشار بررسی می شود. به علاوه در این کار دما و چگالی بحرانی رابدست می آوریم.