سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا شیخی فینی – دانشگاه هرمزگان – گروه برق شرکت مشانیر
مهدی طالشیان جلودار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر شرکت مشانیر ایران

چکیده:

پیشرفت صنعت IT و تکنولوژی دیجیتال ، سیستمهای کنترلی پست ها از حالت سنتیبه سمت سیستمهای اتوماسیون گسترده دیجیتالی پیش رفته است . جهت پیاده سازی سیستمهای کنترلی دیجیتال، طرح ها و توپولوژیهای متفاوتی بسته به سطح ولتاژ پست و میزان اهمیت آن اجرا می گردد . یکی از ویژگیهای مهم هر سیستم قابلیت اطمینان یا دسترس پذیری آن می باشد . به دلیل اهمیت کنترل پست و برای اینکه مشخص شود برای ارسال فرمان به تجهیزات پست ، به چه میزان می توان به سیستم کنترل اعتماد نمود ، می بایست محاسبات قابلیت اطمینان انجام شود . در این مقاله ابتدا قابلیت اطمینان توپولوژی ساده ای از ستاره بررسی شده است و سپس برای برخی از تجهیزات وضعیت مضاعفدر نظر گرفته شده است . پس از آن قابلیت اطمینانتوپولوژی حلقهبررسی و مقایسه شده است و در انتها قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون پست (SAS) با سیستم سیستم بر مبنایRTU مقایسه شده است .