سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمدا… صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ساختار الکترونی و ساختار نوارهای انرژی در بلور SrTiO3 در فاز مکعبیمورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) با تقریب های مختلف انجام گرفته است. یکی از پارامترهای مهم در این محاسبات ثابت شبکه است. این پارامتر بطور تجربی اندازه گیری شده و در دسترس می باشد که معمولا مورد استفاه قرار می گیرد. با این وجود، برای تایید نظری نسئله محاسبه گردید. نتایج به دست امده بیانگر این است که محاسبات با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) سازگاری بهترینسبت به بقیه تقریب ها با نتایج تجربی و تئوری بدست امده از روشهای دیگر دارد. محاسبات ساختار نواری یک گاف نواری مستقمی ۲/۵Ev را در نقطه G نشان میدهد.