سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا قوامی ربابی – دکتری ژئوشیمی اکتشافی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
هنی تیرت – دکتری ژئوشیمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پرتوریا- آفریقای جنوبی

چکیده:

شناسایی اثرات محلول های هیدروترمال بر سنگ درونگیر از طریق کانی شناسی مناطق دگرسانی یک تحلیل از حضور با مجاورت این محلول ها با سنگ میزبان می باشند. چنانچه بتوان مقدار کمی شدت این اثرات را از طریق محاسبات عددی ارزیابی نمود، می توان بر اساس روند این تغییرات به مرکزیت واکنش های شیمیایی دسترسی پیدا کرد. تلفیق ارزیابی کیفی و کمی شدت تاثیر محلول ها منجر به شناسایی الگوهای اکتشافی ذخایر معدنی و دسترسی به مرکزیت کانی سازی می گردد. در این مقاله مثال موردی از کاربرد این روشهای در یک کانسار سولفید توده ای ولکانوژنیک- آفریقای جنوبی پرداخته شده استن. عناصری از قبل Na2O, CaO,MgO,K2O,Fetotal,SiO2 به همراه عناصر کانی ساز بیشترین عکس العمل ها را از خود نشان داده اند و از آنها در شناسایی الگوی اکتشافی و تعریف فاکتورهای کانی سازی کمک گرفته شده است.