سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محمدی جعفری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر کارشناسی ارشد مخابرات
محمد مهدی نژاد نوری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دنشکدة برق
حجت ا… روحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی اثر پدیدة فیدینگ چند مسیری ١ بر سیستم رنجینگ ماهواره، مبتنی بر طیف گسترده می باشد . شبیه سازی برای یک مدار LEO با ارتفاع PN 200 انجام شده ا ست . نرخ چیپ دنبالة km مداری مورد استفاده Mchip/sec ۱، پریود آن برابر ۸۱۹۱ چیپ، نوع مدولاسیون BPSK ، فرکانس حامل MHz ۱ است . در این مقاله ابتدا اثر چند مسیری بر سیستم رنجینگ طیف گسترده بررسی شده و سپس با استفاده از شبیه سازی، منحنی احتمال خطای سیستم همزمان سازی بر حسب سیگنال به نویز بدست آورده و رسم می شود . و سپس این منحنی با منحنی متناظرش برای کانال گوسی مقایسه می گردد .