سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم صدقی – کارشناس ارشدژئوفیزیک
نوشین آقارشتی – کارشناس ارشدزمین شناسی مهندسی

چکیده:

قرارگیری ایران زمین درپهنةفشاری وجنبای نوارلرزه خیزآلپ_هیمالیاموجب میشودکه زمین لرزه های کوچک وبزرگی هرساله به درآن روی دهند.دراین راستاشناخت قابلیت لرزه خیزی وبرآورد بیشینه شتاب زلزله کمک شایانی درمقاوم سازی سازه هاجهت کاهش خسارات ناشی اززلزله دارد. هدف ازاین مقاله بررسی بیشینه شتاب زمین لرزه درتونل گلاب واقع دربخش پائین دست سدزاینده رودمی باشد.به این منظورابندا بابررسی خصوصیات سایزموتکتونیک آن واستفاده ازنرم افزارکیکوسالیوال ۱۹۹۰ پارامترهای لرزه خیزی (؟؟؟.min,.max ) محاسبه شده وسپس بااستفاده از روابط کاهندگی زارع وآمبرسیز_سیمپسون و بور_جوینروفومال برآوردبیشینه شتاب احتمالی انجام گرفته است. دراینجا لازم به ذکراست که بدلیل اهمیت سازه لزوم برآورد شناب تعیینی نیز قابل توجه بوده که پرداختن به آن نیزدراین مقاله صورت گرفته است.