سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمدالله صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
علی احمدی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله ساختار الکترونی در ابر رسانای MgB2 مورد مطالعه قرار گرفته است . محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل در چارچوب نظریة تابعی چگالی هوهنبرگ، کوهن و شم و با تقریب های مختلف انجام گرفته است . ثابت شبکه، مدول حجمی، مشتق مدول حجمی و تراکم پذیری در جهتهای مختلف محاسبه شده است . نتایج بدست آمده بیانگر این است که محاسبات با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته نسبت به بقیه تقریب ها سازگاری بهتری با نتایج تجربی و تئوری بدست آمده از روش های دیگر دارد و تراکم پذیری خطی در راستای c حدود دو برابر تراکم پذیری در راستای a است .