سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر خاجی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی عمران
امیرحسین بحرانی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس، پست

چکیده:

در این نوشتار، روشی عددی برای تعیین ماتریس عملگرهای تابع گرین در گسلهای درونصفحهای ارائه میشود. با داشتن این ماتریس و معکوس آن، می توان از روی اندازه گیریهای تغییرمکانهای سطح زمین، میزان لغزشهای گسل و محل این لغزشها را تخمین زد. با داشتن محل و میزان این لغزشها، می توان محل وقوع زلزله های بزرگ آینده را پیش بینی نمود. برای در نظر گرفتن تغییرشکلهای گسلها در محاسبات المانهای محدود، روشی ساده پیشنهاد شده است. در این روش ساده که « روش مادة نرم »نامگذاری شده است، می توان گسل را با یک المان ک مضخامت از ماده اینرم )یعنی با ضریب ارتجاعی بسیار پایین( مدل کرد. این ماده، علاوه بر اینکه مانع پدیدة همپوشانی دو سطح مجاور می گردد، تطابق خوبی با رفتار واقعی گسل دارد، به این معنا که از مقاومت سنگهای مجاور هم در دو سوی گسل که خرد شده و در آستانة لغزش هستند صرفنظر می نماید. در این تحقیق، بدون درگیر شدن با مسألة غیرخطی تماس، دو سمت گسل به اندازة واحد جابجا شده و نتایج بصورت جابجایی سطحی بر روی سطح زمین اندازه گیری شده است. ابتدا مدل پیشنهادی با پاسخهای تحلیلی موجود مقایسه شده است و پس از اطمینان از دقت قابلقبول روش، یکی از
گسلهای تهران مدل شده و ماتریس عملگرهای تابع گرین آن به دست آمده است.