سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عادل ناصح – شرکت برق منطقه ای اصفهان
شایسته فرزد – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

مقاله حاضر روش محاسبات ویژه ای برای محاسبه دقیق و علمی مقاومت پای برج دکلهای خطوط انتقال نیرو که دارای فونداسیون بتون مسلح هستند ارائه می کند .
در این روش قفس تسلیح بتون و آرماتوربندی ها به عنوان یکی از اجزاء سیستم زمین عمل کرده و موجب پائین آمدن مقاومت پای برج و در نتیجه کاهش مجموع هزینه های سیستم زمین می شود . بدین ترتیب از بکاربردن تجهیزات زمین در بعضی از برجها که فندا سیون بتون مسلح مقاو مت مطلوب را تأمین می کند جلوگیری نموده و درنتیجه هزینه مربوطه صرفه جویی میشود .
روش ارائه شده در مقاله حاضر، هریک از پایه های دارای قفس تسلیح بتون را با الکترود استاندارد زم ین شبیه سازی نموده و مقاومت خودی و متقابل این الکترودها را محاسبه و در نهایت روابط کلی محاسبه مقاومت پای برج دلک های فوق را بدست آورده و در قدم ب عدی مدار م عادل الکتریکی سیستم زمین با ویژگیهای یادشده را بدست می دهد .