سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران ، دانشگاه زنجان
محمدرضا فیضی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران،دانشگاه تبریز
ابوالفضل ناطقی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران ، دانشگاه زنجان، باشگاه پژوهشگرا
کریم میرعلیخانی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

ترانسفورماتورها یکی از ادوات بسیار مهم وگرانقیمت مورد استفاده در شبکه های برق می باشند . ترانسفورماتورهای خشک و بطور خاص انواع رزینی آن، در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای در صنعت برق و بخصوص در محدودة توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار گرفته اند . ولتاژ ضربه و نحوة توزیع آن در داخل سیم پیچ های ترانسفورماتور یکی از مباحث مهم جهت تحلیل حالت گذرای این تجهیز مهم مورد استفاده در شبکة برق می باشد . در این مقاله، محاسبة توزیع ولتاژ ضربه بر روی ترانسفورماتورهای خشک رزینی مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از مدل مشروح استفاده شده است . برای محاسبة پارامترهای این مدل شامل مقاومت ها، سلف ها و خازن ها از روش های تحلیلی استفاده شده است . برای تایید صحت مدل، یک نمونه ترانسفورماتور آزمایشگاهی ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است . مقایسة نتایج آزمایشگاهی و مدل به دست آمده نشان می دهد که مدل به دست آمده دارای دقت مناسبی برای تحلیل حالت گذرای ترانسفورماتورهای خشک رزینی می باشد