سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم مشایخ – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در این مقاله ابتدا پاسخ فرکانسی در یک شبکه قدرت و تـاثیر پارامترهای مختلف در روند تغییرات منحنی فرکانسی از جمله اضــافه بــار شــین مدلســازی مــی گــردد . ســپس بــا توجــه بــه پارامترهای امنیت شبکه و مشخص شـدن محـدوده فرکانسـی مجاز سیستم، روشهای قطـع بـار اسـتاتیک و دینامیـک مـورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد . در پایان بـا توجـه بـه سـرعت پاسخگویی رلـه هـا در حـذف بـار دینامیـک، روشـی ابـداعی بمنظور محاسبه ضریب تصحیح عملکرد رله های فر کانسی بار ارائه می گردد . اعمـال ایـن ضـریب در اولـین گـام بـارزدایی، دستیابی به یک حذف بار تطبیقی در یک توالی موثر را نتیجـهخواهد داد . همچنین، نتایج حاصل شده از اعمال این ضـریب تصحیح در اولین گام بارزدایی مـورد تحلیـل و ارزیـابی قـرار می گیرد