سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
حسن نظری – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در این مقاله خصوصیات ساختاری و الکترونی از جمله ثابت شبکه ، مدول حجمی، تراکم پذیری ، بهینه سازی حجم و ساختار نوارهای انرژی نیمرسانای منیزیم سلنید MgSe در فاز مکعبی مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبات با استفاده از روشامواج تخت تقویتشدهی خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریهی تابعی DFT و با استفاده از نرم افزار WIEN2k صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که نوارهای انرژی، سطح فرمی را قطع نمیکنند که دلیلی بر خاصیت نیمرسانایی این ترکیب است. ویک گاف نواری مستقیم ev 3/4 در نقطه دارد که با نتایج تجربی و نظری بدست آمده از روشهای دیگران سازگاری خوبی دارد وهم چنین نتایج نشان می دهد که اسپین در محاسبات تاثیری ندارد و قابل اغماض می باشد.