سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا شیرزاد – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان
مهدی سویزی – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان
مهدی محسنی – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان

چکیده:

در این مقاله با حل معادلهی هلمهولتز، ثابت انتشار و مد مشخصه در تارهای نوری به روش عناصر مرزی BEM) محاسبه شده است. نخست معادلهی هلمهولتز با استفاده از قضیهی گرین به معادلهی انتگرالی تبدیل و سپس این معادلات انتگرالی به روش عددی عناصر مرزی حل شده است. محاسبات برای تارهای نوری با مقاطع مختلف انجام شده و برای بررسی صحت محاسبات، نتایج بهدست آمده برای تار دایروی با نتایج تحلیلی مقایسه شده و بین آنها تطابق بسیار خوبی مشاهده گردیده است. همچنین تغییرات ثابت انتشاربر حسب فرکانس(پاشندگی تار نوری) و سایر پارامترها مورد بررسی قرار گرفته و مد مشخصه برای تار دایروی بهدست آمده است. استفاده از روشعناصر مرزی علاوه بر کاهشچشمگیر حجم محاسبات موجب افزایشدقت نیز میگردد.