مقاله محاسبه ابعاد كاواك يك شتاب دهنده خطي الكترون پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه ابعاد كاواك يك شتاب دهنده خطي الكترون پزشكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكترون
مقاله شتاب دهنده خطي
مقاله سوپرفيش
مقاله كاواك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي دواني فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي و محاسبات كاواك شتاب دهنده، هدف اصلي اين نوشته است. با انتخاب مد نوساني ۹۰ درجه، با استفاده از كد سوپرفيش ابعاد كاواك براي پارامترهاي موردنظر محاسبه شده است. مهم ترين بعد براي تعيين فركانس تشديد، شعاع كاواك استوانه اي مي باشد. با محاسبه تغييرات فركانس با تغييرات ابعاد، دقت موردنياز براي ساخت كاواك به دست آمده است. هم چنين با استفاده از ميدان الكتريكي حاصل از سوپرفيش و بسط فوريه آن و با در نظر گرفتن مولفه هاي موج رونده در يك جهت، اثر عمده مولفه داراي سرعت موج مناسب، در شتاب دهندگي نشان داده شده است.