سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاوس میرعباس زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام متقیانی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

قطبش پذیریها و فراقطبش پذیریهای مرتبه دوم ایستا و پویای هارتری -فوک جفت شده اختلالی را برای پلی دی استیلن با استفاده از روش اربیتال بلوری کاملاً نظری محاسبه نمود هایم. این محاسبات در هندسه بهینه شده HF/6-31G انجام شده اند. قطب شپذیرها و فراقطبش پذیری های پویا را در بسامدهای .۰٫۰۰۰a.u تا .۰٫۰۳۰a.u محاسبه شد هاند. فراقطبش پذیری پویای مرتبه دوم برای اثرهای نوری کر، تولید هماهنگ دوم القاء شده توسط میدان الکتریکی dc، تولید هماهنگ سوم، و ترکیب چهار موج تبهگن به دست آورده ایم. نتایج خود را در مورد (فرا)قطبش پذیری ایستا با نتایج نظری دیگران مقاسیه نموده ایم.