سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهره حقایقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساز ههای دریایی، دانشکده مهندسی کشتی سا
محمدجواد کتابداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

برای برر سی سیستم انتقال رسوب در نواحی کم عمق و اثرات متقابل آن بر تا سیسات ساحلی،داشتن اطلاعات د قیقی از پرو فیل بستر بسیار ضروری است. اما دریافت این اطلاعات از تصا ویر بسیمتری، معمو ً لا با تق ریب هایی همراه است که اث رات ن امطلوبی ر وی دقت نت ایج حاصله می گذار د. در این تحقیق با استفاده از تک نیک های پردازش تص ویر، اطلاعات خام موجود از نقشه منطقه مورد مطالعه، به صورت داد ههای قابل پردازش تب دیل شده و به عنوان ورو دی به مدل ون راین داده شد. سپس انتقال رسوب با استفاده از این مدل محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل در کنار تکنیک پردازش تصاویر قادر است و ضعیت رسوب را با دقت خوبی مدل ن ماید. به کمک این مدل نتایج حاصل با استفاده از تکنیک های پردازش نیز قابل نمایش خواهد بود.