سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمودرضا الهیاری – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن حاتم – استادیار پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
محمدحسن کدیور – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با توجه به رفتار استاتیکی و دینامیکی لاستیکها، مدلی سه بعدی ارائه شده و صحت مدل اثبات گردیده است . در جهت جانبی یک نیروی الاستیک و یک نیروی میرا کننده لزج و در جهت عمودی سه نیرویFfric و Ffreq و Felasدر نظر گرفته می شود . Felas بیانگر نیروی الاستیک غیر خطی است و از روشshape factorبدست می آید .Ffreqبیانگر خصوصیات تابع فرکانس بوده و از مشتق مرتبه کسری(fractional derivative )بدست می آید Ffricبیانگر خصوصیات تابع دامنه است و یک نیروی اصطکاککسری . تحلیل ارتعاشی در حالت عمومی و با شش درجه آزادی انجام می گردد . با توجه به کوپله و غیر خطی بودن معادلات حاکمه از روش انتگرال گیری مستقیم ( نیومارک ) جهت حل زمانمند مسأله استفاده می نماییم