سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی محصولی – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گرایش مهندسی زلزله؛ دانشکده مهندسی عمران؛ د
محمدعلی قناد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران؛ دانشگاه صنعتی شریف
حسین جهانخواه – دانشجوی دکترا؛ گرایش مهندسی زلزله؛ دانشکده مهندسی عمران؛ دانشگاه

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: تصاویر در متن مقاله موجود نیست.]
آنچه به عنوان تحریک در تحلیل های دینامیکی مرسوم مورد استفاده قرار می گیرد، رکورد ثبت شده در میدان آزاد خاک است. اما در واقعیت، تحریک ورودی به پی متفاوت از حرکت میدان آزاد خاک خواهد بود که این پدیده به اندرکنش سینماتیکی خاک و سازه معروف است. به علت تفاوت سختی میان خاک و پی، پی در واقع میانگینی از نیروها و جابجای یهای میدان آزاد خاک را تجربه م یکند. در یک پی مدفون، حتی هنگامی که تحریک ورودی ناشی از اثر موج برشی قائم باشد، به علت تفاوت حرکت اعمالی به نقاط مختلف پی در عمق آن، اندرکنش سینماتیکی موضوعیت پیدا م یکند و با افزایش عمق دف نشدگی پی ، این اثر اهمیت بیشتری م ییابد. در این مقاله به بررسی روش مخروطی و روش میانگین گیری ایگوچی برای محاسبه اندرکنش سینماتیکی و مقایسه آن با حل دقیق پرداخته شده است. در صورت استفاده از مدل مخروطی برای محاسبه اندرکنش سینماتیکی، نیازی به محاسبه جداگانه سختی پی مدفون نیست و جوا بهای بدست آمده نیز از دقت خوبی برخوردارند، اما دقت روش میانگین گیری تا حدی وابسته به دقت ماتریس سختی است. نتایج نشان می دهد که در صورت استفاده از ماتریس سختی تقریبی حاصل از مد لهای مخروطی، جواب های روش میانگی نگیری ایگوچی از دقت کمتری برخوردار خواهند بود.