سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی ابراهیمی نژاد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سازهع و مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پدیده شکست در مواد نیمه ترد نظیر بتن پد یده ای غیرخطی و پیچیده است . در ا ین مقاله جهت بررسی اثر الیاف بر پارامترهای شکست بتن به خصوص انرژ ی شکست ، آزمایشهای فشاری و کششی روی نمونه های استو انه ای و آزما یش خمش سه نقطه ای بر روی نمونه های استوانه ای بتن ساده و بتن ال یافی دارای شکاف در وسط دهانه ، انجام شد . چهار سری نمونه بدون الیاف و با الیاف ۵/۰، ۰/۱ و ۵/۱ درصد حجمی الیاف فولاد ی مورد آزما یش قرار گرفت . علت استفاده از نمونه های استوانه ای سهولت ساخت آن و امکان استفاده از آن در ارزیابی سازه ها ی موجود می باشد . برای تعیین انرژی شکست از روش پیشنهادی RILEM استفاده شد براساس نتا یج حاصله ، با افزا یش درصد الیاف .تا ۵/۱درصد ، انرژی شکست نسبت به بتن ساده بیش از ۲۰ برابر افزایش می یابدحضور الیاف ، تغییرات اندکی در مقاومت کششی پدیدار می سازد . این نتا یج با نتا یج حاصل از آزمایشهای انجام شده بر روی تیرهای با مقطع مربع شکل ، همخوانی خوبی دارند . برای ارزیابی شکل پذیری سازه های موجود می توان از مغزه های استوانه ای جهت اندازه گیری انرژی شکست استفاده کرد