سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا اسکندری – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
بیتا رضایی – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

انرژی و متوسط فواصل بین ذرات اتمهای هلیم میونی He2+ m-e- و ۳He2+m-e-در حالت پایه، با استفاده از شرایط مرزی توابع موج، مطالعه شده است . بر این اساس توابع موج ساده ای که خواص موضعی را ارضا کنند با یک پارامتر وردشی در نظر گرفته می شود . مقادیر بدست آمده برای انرژی و متوسط فواصل بین ذرات با نتایج حاصل از روش CFHH مقایسه و نشان داده شده است که، توابع موج پیشنهاد شده، علاوه بر سادگی، مقادیر نسبتاً دقیقی را برای کمیتهای ذکر شده حاصل می کنند و اهمیت خواص موضعی توابع موج را نشان می دهد