مقاله محاسبه اولتراسونوگرافيکي کوتاهي نسبي قلب در سگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه اولتراسونوگرافيکي کوتاهي نسبي قلب در سگ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوتاهي نسبي
مقاله اولتراسونوگرافي
مقاله سگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدنسب غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غفور
جناب آقای / سرکار خانم: بلوراني اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولتراسونوگرافي قلب به عنوان يكي از روش هاي تصوير برداري تشخيصي در دامپزشكي مطرح است. يکي از موارد استفاده از اکوکارديوگرافي، محاسبه کوتاهي نسبي قلب است که در دامپزشکي نيز کاربرد دارد و الگوي استانداردي براي تخمين آن وجود دارد.مطالعه حاضر نيز يكي از كاربردهاي مهم اكوكارديوگرافي وشاخص کوتاهي نسبي رادر سگ نشان مي‎دهد. در اين مطالعه شش قلاده سگ نژادمخلوط تحت عمليات استاندارد اکوکارديوگرافي قرار گرفتند و کوتاهي نسبي قلب آنها در نماي کوتاه و طولي در هر دو حالت پايان دياستول و پايان سيستول با استفاده از فرمول خاص محاسبه گشت که در اين مطالعه بين ميانگين کوتاهي نسبي قلب در نماهاي کوتاه وطولي درحالت هاي پايان دياستول و پايان سيستول اختلاف معني داري مشاهده نشد.همچنين قطر حفره داخلي بطن چپ در پايان سيستول و پايان دياستول درهردونماي کوتاه و طولي اندازه گيري شد که اختلاف معني داري بين ميانگين آنها مشاهده نگرديد .