سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کاوه – استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
وفا مرسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

با توجه به اینکه قالب ماتریس سختی بسیاری ازسازه ها به گونه ای است که می توان آنرا بصورت ضرب کارتزین ماتریس اتصال دویا سه گراف نوشت درنتیجه دراین مقاله سازه های منظم که قابل تعریف با این ضرب هستند انتخاب شده و مدل گراف این سازه ها بوسیله ضرب کارتزین تجزیه شده و از مقادیر ویژه مولدهای این ضرب استفاده کرده و بار بحرانی سازه محاسبه می شود نتیجه استفاده ازاین روش کاهش فضا و زمان رایانه ای مورد استفاده درمحاسبات باربحرانی خواهد بود .