سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطاا… محمودپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک جامدات، دانشگاه علم و صنعت ایران
کاوه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه روشی قدرتمند برای ارزیابی و تعیین بار حدی کران پایین در قطعات صنعتی و سازههای مهندسی است. تعیین تنش درمجاورت نوک ترک، تعیین سرعت رشد ترک، تخمین عمر باقیمانده سازه و قطعات ترکدار جزء مهمترین پارامترهای هستند که در طراحی میتوان از آن بهره جست. در این مقاله بار حدی کران پایین با استفاده از روش کاهش مدول الاستیسیته برای یک نمونه استانداردCT با طول ترکهای مختلف در حالت دوبعدی برای تنش و کرنش صفحهای محاسبه شده است. با مقایسه این نتایج با نتایج تحقیقات پیشین میتوان نتیجه گرفت که این روش، روشی ساده و پرکاربرد در تعیین بار حدی کران پایین برای سازهها و قطعات صنعتی میباشد.