مقاله محاسبه بار کل رسوب رودخانه فيروزآباد در محل سد هايقر با استفاده از روش هاي هيدرومتري، هيدروليکي و تجربي (MPSIAC) در قالب GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه بار کل رسوب رودخانه فيروزآباد در محل سد هايقر با استفاده از روش هاي هيدرومتري، هيدروليکي و تجربي (MPSIAC) در قالب GIS
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب دهي
مقاله روش هيدرومتري
مقاله روش هيدروليکي
مقاله روش تجربي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: کنگي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کرمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشهاي مختلفي براي برآورد ميزان رسوب دهي حوضه هاي مختلف اختراع گرديده اند. در اين تحقيق از سه روش هيدرومتري، هيدروليکي و تجربي (MPSIAC) براي برآورد ميزان رسوب زايي حوضه آبريز رودخانه فيروزآباد استفاده شده است. در روش هيدرومتري، ضمن اندازه گيري آبدهي رودخانه، نمونه برداري از مواد معلق آن انجام مي گيرد. در محل سد هايقر هيچگونه ايستگاه هيدرومتري براي نمونه برداري از رودخانه فيروزآباد وجود ندارد، اما در ايستگاه تنگاب، در فاصله ۶۰ کيلومتري بالا دست آن، اندازه گيري دبي ماهانه و سالانه و نمونه برداري رسوب در يک دوره ۳۰ ساله از اين رودخانه انجام گرفته است. در تعيين رابطه بين دبي رودخانه و غلظت مواد رسوبي، دبي رسوبات به عنوان تابعي از دبي جريان با استفاده از معادلات همبستگي سنجيده مي شود. با توجه به آمار موجود، ميانگين سالانه مواد معلق در ايستگاه تنگاب به دست آمده که با در نظر گرفتن برخي عوامل و پارامترها براي خروجي سد هايقر نيز محاسبه شده است. کنترل سيلاب و سامان دهي رودخانه نيازمند شناخت کامل هندسه رودخانه، هيدروليک و وضعيت جريان در هر نقطه از آن است. جهت شبيه سازي رودخانه به طور معمول از مدل هاي رياضي استفاده مي شود. در اين تحقيق از بين مدل هاي رياضي متداول، از نرم افزار HEC-RAS استفاده شده است، که يکي از رايجترين مدل هاي رودخانه اي است و مي تواند انتقال رسوب را به صورت يک بعدي شبيه سازي نمايد. براي انتقال تمام بار رسوب، معادلات مختلفي را افراد مختلف ارائه کرده اند که عملکرد آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، درجه اعتبارشان تعيين گرديده است. با استفاده از اين معادلات و روشهاي انتقال رسوب، بار کل در نرم افزار HEC-RAS محاسبه شده است. از روش تجربي MPSIACنيز براي برآورد ميزان رسوب زايي حوضه استفاده شده است. در اين روش تاثير و نقش ۹ عامل مهم و موثر در فرسايش خاک و توليد رسوب (زمين شناسي سطحي، خاک، آب و هوا، رواناب، ناهمواري، پوشش گياهي، نحوه استفاده از زمين، فرسايش، و فرسايش رودخانه اي) در حوضه ارزيابي مي گردد. در اين روش بسته به شدت و ضعف هر عامل امتيازي به آن داده مي شود و سرانجام با درنظر گرفتن مجموع امتيازات، ميزان رسوب دهي حوضه برآورد مي گردد.