سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو رحیمی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان
عرفان کدیور – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، ب
محمدعلی شاهزمانیان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

یک تیغه بلورمایع فروالکتریک سطح پایدار، SSFLC ، را در یک نوسانگرپیچشی قرار داده و میدان الکتریکی یکنواخت اندکی بزرگتر از میدان بحرانی را برآن اعمال می کنیم . این میدان سبب ایجاد یک شارش خالص در صفحه بلور مایع فروالکتریک می شود . سرعت حرکت سیال در هر لایه بدست می آید . سپس گشتاور وارد بر نوسانگر پیچشی که شامل تیغه بلور مایع می باشد محاسبه شده است . همچنین تغییرات بسامد تشدید برحسب تابعی از میدان الکتریکی تعییین گردیده است .