سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدصادق حری – مدیر گروه مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اراک
حامد یحیی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اراک، دانشکده فنی و مهندسی
سیده فاطمه صادقی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:
هزینه یابی بر مبنای فعالیت،نوعی روش هزینه یابی است که در ابتدا در سال ۱۹۸۸ توسط پژوهشگرانی به نام های کاپلان وکوپر از دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد به منظور محاسبه بهای تمام شده مورد استفاده قرار گرفت.در این روش مبنایمحاسبه بهای تمام شده بر اساس فعالیت می باشد و تأکید برنیاز دست یابی به درک بهتر از رفتار هزینه دارد،که بر اساس آن می توان عواملی را که باعث ایجاد هزینه می شوند مشخص نمود. در این بررسی ازسیستم ABC برای محاسبه بهای تمام شده احداث شهرک صنعتی شماره یک اراک استفاده شده است.ابتدا سیستم هزینه یابی موجود شرکت مورد بررسی قرارگرفت.وبعداقدام به طراحی سیستم ABC متناسب برای شرکت کردیم.برای این منظور انواع فعالیت هایی که برای احداث شهرک صورت گرفت شناسایی و در چهار سطح فعالیت:سطح واحد، دسته، پشتیبانی و شهرک طبقه بندی شدند و پس از آنتعیین هزینه های سربار با استفاده از محرک های منابع به مراکز فعالیت صورت گرفت و پس از آن هزینه های مراکز فعالیت باتوجه به محرک های فعالیت به شهرک ها تخصیص داده شد.پس از آن اقدام به محاسبه بهای تمام شده احداث شهرک با رو ABC نمودیم در پایان نتیجه گیری شد که بهای تمام شده هر متر از شهرک صنعتی با روش ABC؛ ۹۹۲۰ ریال بیشتر از روش سنتی می باشد بنابراین شرکت بهتر است بجای سیستم موجود از سیستم ABC استفاده کندبرای اینکه این سیستم منجر به: ۱- محاسبه دقیق تر بهای تمام شده احداث شهرک صنعتی شماره یک اراک ۲- بهبود تصمیمات مدیریت سازمان می شود.