سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بنت الهدی امانت – دانشگاه پیام نور استان فارس
عبدالناصر ذاکری – بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از الگوی تحریک برخورد الکترون برای آرگون نئون گونه ، بهره را برای آهن نئون گونه محاسبه کرده ایم . محاسبات این مدل با استفاده از کد HULLAC انجام شده بود . ولی ما در اینجا این محاسبات را بدون استفاده از کد انجام داده ایم ، مشخصات بهره و جمعیتهای زیر تراز نسبی را برای گذارهای مختلف دو پیکربندی بدست آورده ایم . بیشترین بهره در گذار ۳s P … 3p1S . همچنین برای آهن نئون گونه ، اشباع در طول موج ۲۵/۵ نانومتر مشاهده شده بود که الگوی کنونی با نتایج تجربی مطابقت داشت . بصورت تجربی برای آهن نئون گونه ، ۴ طول موج لیزری در دو خط مشاهده شده بود . محاسبات الگوی کنونی نیز برای ۳ گذار از گذارهای فوق انجام شد و تطابق خوبی با نتیج تجربی بدست آمد .