سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا بنام – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد
لیلا صفائی کوچکسرائی – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد

چکیده:

در این تخمین ویژگیهای الکترونی واپتیکی بلور مکعبی BaZro3 با استفاده از روش موج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامـل FP- (LAPWو به کمک نرم افزار WIEN2Kمورد مطالعه قرار گرفته است . در این شیوه از تقریب چگالی موضعی LDAوتقریب شـیبتعمیم یافته GGA برای پتانسیل همبستگی – تبادلی استفاده شده است . ساختار نواری، چگالی حالتها، گاف انرژی و ضریب شکست وهدایت اپتیکی محاسبه شده و مورد بررسی قرار گرفته است . محاسبات نشان می دهد که این ترکیب یک عایق با گاف غیر مستقیم ۳/۲ ev است ومقدار ضریب شکست محاسبه شده ۲/۰۷ می باشد که با مقدار تجربی آن یعنی ۲/۱۳ قابل مقایسه است .