سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر روشن – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) و دانشجوی دوره دکتری گرایش اقلیم شن

چکیده:

فرایند تبدیل آب مایع به بخار را تبخیر گویند. تبخیر بعنوان تابعی از شرایط کلی وضع هوا از جلمه مشخصه های بارز اقلیمی محسوب شده، یکی از اجزاء مهم بیلان آب حوضه های آبریز بشمار می رود. از آنجا که در مناطق گرم و خشک ایران، حجم عظیمی از آب بصورت تبخیر از دست می رود آگاهی از میزان آن به منظور طراحی و اجرای پروژه های عمرانی ضرورت دارد.
داده های ثبت شد تبخیر در سالنامه های وزارت نیرو و سازمان هواشناسی بعضا با فقدان داده ماههای سرد سال همراه است در حالیکه احتساب آن در سر جمع تبخیر سالانه مهم بوده، عدم توجه به آن نتایج کار کارشناسان را دچار نقص می کند.
در این تحقیق با استفاده از سالهای دارای دوازده ماه تبخیر هر ایستگاه، نسبت تبخیر ماههای گرم هر سال به تبخیر تمام ماههای آن سال محاسبه و از ضرایب بدست آمده هر ایستگاه میانگین گیری شد. سپس همبستگی بین ضرایب با عرض جغرافیایی، ارتفاع و متوسط حداکثر دمای ایستگاه محاسبه و از طریق رگرسیون چند متغیره ضریب مذکور برای سالهای فاقد داده تبخیر ماههای سرد سال و نیز ایستگاه های فاقد داده ماههای مذکور استفاده و تبخیز ماههای سرد سال در سر جمع تبخیر سالانه منظور شد. با توجه به ضریب اطمینان بالای بدست امده، که در مقاله به آن اشاره شده است، برای احتساب تبخیر ماههای سرد سال در مجموع تبخیر سالانه منطقه، بدون اندازه گیری تشت تبخیر می توان از آن بهره گرفت.