سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سلمان حبیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
زهرا بساطی – دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی
جواد جنت خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی
رویا فرهادی – دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
هنگامی که ذرات جامد در ظرف قرار داده شوند بین آنها فضاهای خالی وجود دارد که درصد این فضاهای خالی موجود میزان تخلخل (تخلخل موثر) محصول را نشان می دهد. محاسبه تخلخل مواد کشاورزی یکی از پارامترهای مهم در انبارداری و طراحی سیلوها به شمار می رود روش های مختلفی برای اندازه گیری این پارامتر در محصولات مختلف وجود دارد در این تحقیق با استفاده از چگالی سنج مقایسه ای که با هوا کار می کند میزان تخلخل برای محصول گندم و شلتوک در سه فشار کاری ۱۰، ۲۰ و ۳۰psi محاسبه شد که در نهایت میزان درصد تخلخل برای گندم ۵±۵۳/۲۹ درصد و برای شلتوک ۸±۷۹/۳۸ درصد بدست آمد که نشان دهنده تخلخل بالای شلتوک نسبت به گندم می باشد این مقادیر با میزان تخلخل بدست آمده از روش چگالی توده و چگالی ذره نیز مقایسه شد که نتایج اختلاف ناچیزی را نشان داد.