سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر صالحی –
هاشم مهرآذین –

چکیده:

در این مقاله روند محاسبه مقدار تردد اشباع در تقاطعهای کنترل شونده توسط چراغ راهنمایی به روش دستورالعمل HCM85 مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به این دستورالعمل تعدادی از ضرایب مهم تصحیح تردد اشباع برای شرایط ایران ارائه شده است. همچنین با توجه به اطلاعات هندسی، ترافیکی و مشخصات مربوط به چراغهای راهنمایی یکی از تقاطعهای تهران (جهان کودک – آفریقا) مقدار تردد اشباع در گروه های خط مختلف این تقاطع محاسبه شده اند. نتایج به دست آمده نشا ن میدهد که مقدار تردد اشباع ایده آل در شرایط ایران تفاوت چندانی با مقدار تردد اشباع ایده آل در دستورالعمل HCM85 ندارد. اثر وسایل نقلیه سنگین در کاهش تردد اشباع درتقاطعهای چراغدار در شرایط ایران بیشتر از آنچه که در دستورالعمل HCM85 ارائه شده است، می باشد. در عین حال وسایل نقلیه در تقاطعهای چراغدار کشورما سر فاصله عبور زمانی کمتری برای انجام گردش به راست و نیز سر فاصله عبور زمانی بیشتری برای انجام گردش به چپ دارند. این موارد ناشی از آشفتگی ترافیک در تقاطعهای کشور ما و عدم رعایت حق تقدم دو جانبه عابرین پیاده وسایر وسایل نقلیه است.