سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – دانشکده مهندسیمتالورژی و مواد دانشگاه تهران
احد ضابط – دانشکده متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید اسماعیل پور – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله ترکیب گاز حاصل از تغییرفرم گاز طبیعی در شرایط تعادلی با استفاده از نرم افزارهای Mathematica و FACT محاسبه شده و نتایج آن با داده های شرایط عملی در واحداحیای مستقیمقائم مقایسه شده است. با تحلیل و مقایسه نتایج، مشاهده می شود با تغییر نسبت ΣnC :ΣnH :ΣnO تحت دما و فشار ثابت، ترکیب گاز تعادلی حاوی CH4 ،O2 ،CO2 ،H2O ،CO ،H2 و نیزکربن جامد تغییرمی کند. تحت شرایط ثابت دما و فشار، با افزایشنسبی اکسیژن در سیستم در حالی که عامل احیا کنندهH2 کاهش می یابد، تحت شرایطیCOماکزیمم وکربن جامد کاهش تا به صفر می رسد اماH2O وCO2افزایش می یابند. تحت شرایط قابل مقایسه از نظر نسبتO2:CH و یا ۴ ΣnC :ΣnH :ΣnOهرگاهO2:CH4 کم باشد با کاهشدما کربن، افزایشو تحتO2:CH4 زیاد با افزایشدما کربن کاهش می یابد. لذا با اعمال شرایط خاصمی توان دوده، تولید یا از ایجاد آن جلوگیری نمود