سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – بخش زمین شناسی – دانشگاه شیراز
محمد حب وطن – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

نیاز روز افزون به توسعه منابع آب زیر زمینی و لزوم مدیریت صحیح بر آن، اطلاعات زیادتر و دقیق تری را در مورد حجم ذخیره و نرخ تغذیه آب زیر زمینی می طلبد. دسترسی به این اطلاعات اجازه می دهد تا برنامه ریزی منطقی برای توسعه بیشتر متناسب با مقدار ذخیره موجود، امکان پذیر شود. در مقابل، برنامه ریزی نادرست و توسعه بیش از حد، به این معنی کهاستحصال آب زیر زمینی بیشتر از مقدار تغذیه طبیعی آب زیر زمینی باشد، می تواند یک سری مشکلات اساسی از قبیل افت سطح آب زیر زمینی، نشست زمین و غیره را به وجود آورد.
تغذیه و تخلیه آب زیر زمینی در یک حوضه، رابطه تنگاتنگی با هم دارند. مجموع مولفه جریان پایه در طول دوره چندین ساله، تخمینی از تغذیه موثر را بدست می دهد. در بیشتر روشهای قبلی برای محاسبه این مولفه، جریان پایه از جریان سطحی رودخانه جداسازی می شود که در منابع هیدرولوژی تحت عنوان جداسازی جریان پایه (Baseflow Separation) از آنها یاد می شود.