سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه جساس – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
علی قنادزاده – دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه گیلان
محمدصادق ذاکرحمیدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستارهشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

اختلاف گشتاور دوقطبی حالت پایه و برانگیخته (Δμ) سه رنگینه لیزری کومارین ۴۴۰ ، کومارین ۴۶۰ و کومارین ۵۰۰ در دمای اتاق (۲۹۸K) در حلال های آلی قطبی غیرقطبی مختلف با استفاده از روش جابه جایی سولواتوکرومیسم بر مبنای پارامتر قطبیت حلال محاسبه شدند. نتایج تجربی بدست آمده نشان دادند که گشتاور دوقطبی حالت برانگیخته هر سه مولکول مورد بررسی از گشتاور دوقطبی حالت پایه متناظرشان بزرگتر بودند. این نشانگر یک بازتوزیع اساسی چگالی های الکترون π در حالت برانگیخته میباشد، که منجر به قطبیت بالاتر مولکولهای رنگینه در این حالت میشود.